Statut Pionýra

I. NÁZEV SDRUŽENÍ

Pionýr

II. VYMEZENÍ A ÚČEL

1.       Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých.

2.       Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací, charitativní činností; obhajobou a uspokojováním zájmů a oprávněných potřeb dětí a členů sdružení. Podporuje tvorbu a naplňování zejména sociálních, kulturních a sportovních programů především s ohledem na ochranu práv dětí a rozvíjení jejich zájmové činnosti.

3.       Hlásí se k ”Úmluvě o právech dítěte” a ”Listině práv a svobod” a podílí se na naplňování jejich zásad.

4.       Podporuje českou státnost. Vede své členy k aktivnímu občanství a kladným morálním hodnotám.

5.       Umožňuje svým členům i dalším účastníkům svých aktivit uspokojovat zájmy a potřeby prostřednictvím všestranné činnosti v různorodých, převážně  dětských, kolektivech při pravidelné celoroční činnosti, prázdninových a dalších volnočasových aktivitách, včetně mezinárodních. Nabídkou aktivního využití volného času dětí a mládeže pomáhá v boji proti kriminalitě, různým druhům závislostí a dalším sociálně patologickým jevům působícím na děti a mládež.

6.       Svoji činnost zabezpečuje zejména prostřednictvím práce dobrovolných pracovníků, jimž zajišťuje servisní zázemí a prostřednictvím systému přípravy odbornou způsobilost a vzdělání  pro vedení kolektivů dětí a mládeže a pro odborné a speciální funkce ve všech oblastech činnosti sdružení.

7.       Podporuje a rozvíjí spolupráci s organizacemi a sdruženími dětí a mládeže v České republice a v zahraničí.

8.       Program Pionýra, který je nedílnou součástí Statutu Pionýra, podrobněji rozpracovává vymezení a účel sdružení Pionýr.

9.       Pro dosažení účelů sdružení může vykonávat zejména vydavatelskou a nakladatelskou činnost, grafické a kresličské práce, vyrábět hry a hračky, poskytovat ubytovací služby, agenturní činnost v oblasti kultury a umění, pořádat výstavy, veletrhy, přehlídky a obdobné akce, pořádat odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorské činnosti, pořádat kulturní produkce, zábavy a provozovat zařízení sloužící k zábavě, organizovat sportovní soutěže.

III. PŮSOBNOST A SÍDLO

1.  Pionýr rozvíjí svou činnost na území České republiky.

2.  Sídlem sdružení je Praha 1, Senovážné náměstí 977/24.

3.  V rámci sdružení mohou vznikat regionální a zájmové celky.

IV. IDEÁLY

Ideály jsou základní orientací sdružení Pionýr.

1. Pravda:                    ”Pionýr chrání pravdu a plní dané slovo.”

2. Poznání:                   ”Pionýr je pracovitý, učí se.”

3. Přátelství:                 ”Pionýr je přítelem všech dětí.”

4. Pomoc:                     ”Pionýr je statečný a kamarádský, pomáhá ostatním”

5. Překonání:                ”Pionýr je čestný a spravedlivý.”

6. Příroda:                    ”Pionýr chrání přírodu a život na Zemi.”

7. Paměť:                     ”Pionýr má rád svou zem.”

 

V. JEDNOTÍCÍ PRVKY

Sdružení Pionýr používá tyto jednotící prvky:

1.  název, který používají všichni členové a všechny jednotky organizační výstavby jako základní jednotící prvek.

Dále mohou být používány:

2.       znak;

3.       logo;

4.       maskot;

5.       pozdrav;

6.       součásti oděvu (šátky, košile, trička, apod.);

7.       značení (nášivky, odznaky a domovenky, apod.).

VI. ČLENSTVÍ

1. Členství ve sdružení Pionýr je individuální, kolektivní nebo čestné.

2. Individuální členství :

a)        Individuálním členem Pionýra může být každé dítě (dítětem se rozumí ve smyslu ”Úmluvy o právech dítěte” každý člověk do 18 let) i dospělý občan bez rozdílu sociálního postavení, národnosti, politické příslušnosti, náboženského vyznání, jestliže souhlasí se Statutem a Programem sdružení Pionýr. 

b)        Individuální členství vzniká  přijetím v podobě registrace členství, o kterém rozhodují Statutem určené orgány  příslušné organizační jednotky, u níž je členství registrováno:

-   po přiměřené době, v níž zájemce prokáže připravenost ke členství a splní případné podmínky přijetí, které jsou v souladu se Statutem a Programem sdružení Pionýr a jež stanovuje příslušný kolektiv, pionýrská skupina, pionýrské centrum či krajská organizace Pionýra;

-   po úhradě členského příspěvku stanoveného registrujícím subjektem;

-   na základě písemného prohlášení zájemce, případně jeho zákonného zástupce, vyjadřujícího jeho zájem o členství ve sdružení Pionýr.

c)         Členové se registrují v pionýrských skupinách, v pionýrských centrech nebo u krajských organizací Pionýra vždy na jeden kalendářní rok. Právo o rozhodování přísluší radám.

d)         Podrobnosti registrace řeší vnitřní směrnice sdružení.

3. Kolektivní členství:

a) Kolektivní členství může být přiznáno uceleným kolektivům jiných sdružení a samostatně registrovaným právním subjektům na základě jejich žádosti.

b) Podrobnosti podmínek kolektivního členství řeší vnitřní směrnice sdružení.

4. Čestné členství :

základní kolektivy, pionýrské skupiny a rady mohou udělovat a odnímat čestné členství ve sdružení Pionýr.

5. Členství ve sdružení Pionýr zaniká:

a)    vystoupením člena;

b)    uplynutím doby registrace, pokud registrace není obnovena; podrobnosti stanovuje vnitřní směrnice sdružení;

c)    ukončením členství na základě rozhodnutí Statutem určeného orgánu organizační jednotky Pionýra, u níž je člen registrován; proti rozhodnutí o ukončení členství je možné odvolání.

6. Členění :

a)    Všichni členové sdružení se označují jako pionýři.

b)    Členy sdružení jsou:

-       děti a mládež ve věku do 26 let;

-       osoby starší 26 let, které se podílejí na činnosti dle bodu II. Vymezení a účel.

c)    V rámci celého sdružení je další členění používáno v souvislosti s věkovými zvláštnostmi a obecně platnou právní odpovědností členů sdružení Pionýr. Případné jiné členění si určují jednotlivé základní kolektivy nebo pionýrské skupiny. V obou případech za následujících podmínek:

-               v souvislosti s evidencí členů, právy a povinnostmi člena sdružení Pionýr, jež musí odpovídat schopnostem, možnostem a věku členů;

-               v souvislosti s programy činnosti, tedy pro účely volby odpovídajících forem a metod činnosti s dětmi a mládeží;

-               pro potřeby jednotlivých soutěží, turnajů, přehlídek a akcí ve sdružení Pionýr;

-               v souvislosti s programy přípravy, tedy pro potřeby vzdělávání mládeže a dospělých a jejich obecné právní odpovědnosti dle věku.

d)    Zpravidla se obecně ve sdružení Pionýr používá pro jednotlivé věkové kategorie označení:

-               nejmladší (do 9 let), mladší (do 11 let) , starší (do 15 let) pionýři;

-               instruktoři, rádci - pro kategorii členů ve věku 15 - 18 let, která pracuje s dětmi; junioři - pro ostatní členy ve věku 15 - 18 let;

-               vedoucí - pro kategorii členů nad 18 let, kteří přímo pracují s dětmi a nebo se na zajištění této činnosti aktivně podílejí (vedoucí PS); dospělí, senioři pro ostatní členy nad 18 let.

7.       Práva a povinnosti individuálního člena:

a)   práva :

-          vybrat si kolektiv, používat jednotící prvky Pionýra;

-          spolurozhodovat o činnosti a podílet se na řízení;

-          volit své zástupce a být volen;

-          odvolat se k vyšším orgánům;

-          využívat výhod sdružení;

-          hmotně podporovat sdružení;

-          vystoupit ze sdružení;

b)         povinnosti:

-          uskutečňovat ideály a cíle sdružení;

-          hájit čest sdružení;

-          registrovat se;

-          účastnit se aktivně činnosti;

-          plnit požadavky svého kolektivu;

-          naplňovat Program Pionýra;

-          platit členské příspěvky.

8. Práva a povinnosti kolektivního člena:

a)      práva:

-       používat jednotící prvky Pionýra;

-       hmotně podporovat sdružení;

-       vystoupit ze sdružení;

-       účastnit se činnosti;

b)         povinnosti:

-       uskutečňovat ideály a cíle sdružení;

-       hájit čest sdružení;

-       registrovat se;

-       naplňovat Program Pionýra;

-       platit členské příspěvky.

VII. ORGANIZAČNÍ VÝSTAVBA

A. Pionýrský oddíl a volnočasový klub

1.     Pionýrský oddíl (dále jen oddíl) je základní organizační jednotkou sdružení. Jeho účelem je zajišťovat pravidelnou, systematickou, celoroční výchovnou činnost kolektivu dětí a mládeže. Za pravidelnou je považována práce uskutečňovaná v  průběhu školního roku nejméně 1x měsíčně. Za takovou činnost ve smyslu předchozí věty nelze považovat pouze pořádání táborů a recipročních výměn mládeže. Oddílem dětí a mládeže se rozumí skupina nejméně 5 osob ve věku do 26 let.  Oddíl není právnickou osobou a nemůže jednat vlastním jménem.

2.     Oddíl vzniká rozhodnutím zakladatele o registraci oddílu; registrace má časové omezení. Zakladatelem oddílu může být pionýrská skupina, pionýrské centrum nebo územně příslušná organizace Pionýra.

3.     O ukončení činnosti oddílu (zrušení registrace) rozhoduje jeho zakladatel, územně příslušná krajská rada nebo Česká rada Pionýra. Proti rozhodnutí o zrušení registrace usnesením jiného orgánu může zakladatel podat odvolání ke smírčí komisi (viz bod X.2).

4.     Činnost pionýrského oddílu organizuje, zajišťuje a řídí vedoucí oddílu, jmenovaný a z funkce odvolávaný výkonným orgánem zakladatele. Na organizování, zajištění a řízení činnosti oddílu se mohou podílet instruktoři nebo zástupci vedoucího oddílu. Při vykonávání těchto činností jsou podřízeni vedoucímu oddílu. Instruktory oddílu a zástupce vedoucího oddílu do funkce jmenuje a z funkce odvolává, výkonný orgán zakladatele na návrh vedoucího oddílu.

5.     Na řízení činnosti oddílu se formou přiměřenou svému věku podílejí jeho členové, zejména při rozhodování o programu činnosti, přípravě jednotlivých akcí, stanovení vnitřní organizační struktury oddílu, přijímání nových členů, udělování vyznamenání, odměn, ocenění a trestů.

6.     Volnočasový klub (dále jen klub) je zvláštní základní organizační a výchovnou jednotkou sdružení, jehož posláním je výchovná činnost zejména s neorganizovanými dětmi a mládeží. Klub vyvíjí pravidelnou činnost uskutečňovanou nejméně 1x měsíčně, zpravidla obsahově nenavazující, která umožňuje i jednorázovou nebo nepravidelnou účast na činnosti klubu. Klub není právnickou osobou a nemůže jednat vlastním jménem.

7.     Ustanovení odstavce 2-5 se přiměřeně vztahují i na poměry klubu.

B. Pionýrská skupina (PS)

1.       Pionýrská skupina je organizační jednotkou sdružení. Jejím účelem je řídit a organizačně, informačně a ekonomicky zajišťovat jak činnosti oddílů a klubů, které registrovala, tak společnou činnost členů pionýrské skupiny, která může být orientována i na neorganizované děti a mládež. Členy pionýrské skupiny jsou členové sdružení, kteří jsou u této pionýrské skupiny registrováni.

2.       Pionýrská skupina má způsobilost mít práva a povinnosti (právní subjektivitu). Této způsobilosti pionýrská skupina nabývá vznikem a pozbývá zánikem.

3.       Ke vzniku pionýrské skupiny je třeba nejprve jejího založení a následně registrace. O registraci rozhoduje územně příslušná krajská rada Pionýra a datem přijetí tohoto rozhodnutí pionýrská skupina vzniká. Pionýrská skupina musí být založena alespoň dvěma zakladateli (fyzickými osobami) staršími 18 let, kteří svými vlastnostmi poskytují záruky, že skupina bude vyvíjet činnost v souladu  se Statutem a Programem Pionýra a v souladu s právním řádem ČR. Rozhodnutí zakladatelů musí mít písemnou formu. Jeho další náležitosti, podmínky založení a podrobnosti postupu řeší vnitřní směrnice sdružení.

4.       Pionýrská skupina je tvořena nejméně 15 členy ve věku do 26 let a současně nejméně dvěma členy staršími 18 let s kvalifikací stanovenou vnitřní směrnicí sdružení, z nichž jeden je vedoucím pionýrské skupiny a jeden hospodářem pionýrské skupiny, a současně musí registrovat nejméně jeden oddíl, který sdružuje členy ve věku do 18 let nebo klub.

5.       Orgány pionýrské skupiny jsou :

a)      výroční zasedání PS, které je nejvyšším orgánem pionýrské skupiny. Vedoucím oddílů, zástupcům vedoucích oddílů, instruktorům a funkcionářům PS náleží hlas rozhodující. Zúčastnit se ho mohou všichni členové PS. Hodnotí činnost PS v předchozím období a plánuje činnost v období následujícím.

b)      rada pionýrské skupiny; je tvořena vedoucími oddílů, zástupci vedoucích oddílů a členy volených orgánů pionýrské skupiny staršími 18 let, kterým náleží hlas rozhodující. Řídí činnost pionýrské skupiny; volí a odvolává vedoucího pionýrské skupiny, hospodáře pionýrské skupiny, revizora pionýrské skupiny, volí a odvolává další členy vedení PS, delegáty pionýrské skupiny členy územně příslušné krajské rady Pionýra a zástupce pionýrských skupin na výročních zasedáních (např. územně příslušné krajské organizace Pionýra a sdružení Pionýr).

c)      vedení pionýrské skupiny; je výkonným orgánem pionýrské skupiny, plní usnesení VZ a rady pionýrské skupiny a řídí činnost pionýrské skupiny mezi zasedáními rady PS; jeho členy jsou vedoucí pionýrské skupiny,  hospodář  pionýrské  skupiny  a  další  členové,  které  volí rada pionýrské skupiny; má alespoň 3 členy, rozhoduje o všech otázkách, které nejsou k rozhodování svěřeny jiným orgánům pionýrské skupiny; nemusí však být ustaveno, pokud tak rozhodne rada pionýrské skupiny; jeho působnost pak vykonává vedoucí pionýrské skupiny s tím, že hospodář pionýrské skupiny odpovídá za činnosti, uvedené v odst. e) a je při výkonu své činnosti podřízen vedoucímu pionýrské skupiny; vedoucí pionýrské skupiny odpovídá za veškerou ostatní činnost.

d)      vedoucí pionýrské skupiny; je statutárním orgánem pionýrské skupiny a je oprávněn za pionýrskou skupinu jednat ve všech věcech; vykonává usnesení VZ a rady pionýrské skupiny a obstarává její chod v běžných záležitostech; jejich rozsah určí vedení pionýrské skupiny a není-li ustaveno, určí je rada pionýrské skupiny;

e)      hospodář pionýrské skupiny; je členem vedení PS, pokud je ustaveno; zajišťuje zejména vedení hospodářské a účetní agendy pionýrské skupiny; připravuje a zpracovává podklady pro jednání orgánů pionýrské skupiny v hospodářské oblasti; eviduje, opatruje a spravuje majetek pionýrské skupiny;

f)       revizor pionýrské skupiny; (blíže viz čl. IX.)

g)      delegát pionýrské skupiny – člen územně příslušné krajské rady Pionýra; zastupuje pionýrskou skupinu v krajské radě Pionýra; je povinen podílet se na její činnosti a přitom hájit a prosazovat oprávněné zájmy pionýrské skupiny.

6.       O zrušení pionýrské skupiny může rozhodnout rada pionýrské skupiny, územně příslušná krajská rada nebo Česká rada Pionýra. Proti rozhodnutí o zrušení pionýrské skupiny usnesením jiného orgánu, může tato podat odvolání k příslušné smírčí komisi (viz bod X.2).

C. Pionýrské centrum (PC)

1.       Pionýrské centrum (dále jen centrum) je zvláštní organizační jednotkou sdružení. Jeho účelem je řídit a organizačně, informačně a ekonomicky zajišťovat jak činnosti oddílů a klubů, které registrovalo, tak společnou činnost členů sdružení centrem registrovaných, která může být orientována i na neorganizované děti a mládež, pokud tak zakladatelé určí, nebo plnění účelu sdružení v těch dílčích oblastech, které zakladatelé centra určí ve zřizovací listině, zejména zajištění organizačního zázemí pro činnosti vykonávané pro dosažení účelu sdružení (např. uskutečňování společných výchovných projektů).

2.       Pionýrské centrum má způsobilost mít práva a povinnosti (právní subjektivitu). Této způsobilosti pionýrské centrum nabývá vznikem a pozbývá zánikem.

3.       Ke vzniku centra je třeba nejprve jeho založení a následně registrace. O registraci rozhoduje územně příslušná krajská rada Pionýra a datem přijetí tohoto rozhodnutí centrum vzniká. Centrum musí být založeno alespoň dvěma organizačními články sdružení se způsobilostí mít práva a povinnosti. Rozhodnutí zakladatelů musí mít písemnou formu. Jeho další náležitosti, podmínky založení a podrobnosti postupu řeší vnitřní směrnice sdružení. Centra lze zřizovat pouze k plnění účelu sdružení, účast na nich nelze převádět, jeden organizační článek může být zakladatelem nejvíce dvou center. Zakladatelem centra nemůže být jiné centrum.

4.       Ustanovení Statutu o pionýrské skupině a jejích orgánech se na centra použijí analogicky, není-li stanoveno jinak. Působnost rady centra však vykonávají zakladatelé, vedení se nezřizuje a jeho působnost vykonává vedoucí pionýrského centra, působnost revizora vykonávají společně revizní orgány zakladatelů, delegát pionýrského centra – člen územně příslušné krajské rady Pionýra se nevolí a jeho působnost jsou povinni vykonávat delegáti zakladatelů s tím, že jim z titulu účasti zakladatelů na zřízení pionýrského centra nepřísluší žádná výhoda. Dnem, kdy centrum splní podmínky dle čl. B.4., je povinno ustanovit orgány v rozsahu pionýrské skupiny.

5.       Rozhodnutí o zrušení centra může být učiněno radou centra, územně příslušnou krajskou radou Pionýra nebo Českou radou Pionýra. Proti rozhodnutí o zrušení centra usnesením jiného orgánu může centrum podat odvolání k příslušné smírčí komisi (viz bod X.2). Pionýrské centrum má povinnost poskytnout majetkové vypořádání pionýrské skupině, která vznikla z členů jím původně registrovaných oddílů.

D. Krajská organizace Pionýra (KOP)

1.       Sdružení Pionýr je organizačně členěno na krajské organizace Pionýra dle státoprávního uspořádání ČR.

2.       Pokud je v obsahu Statutu uveden pojem krajské organizace Pionýra (KOP), je tím třeba rozumět kteroukoliv z krajských organizací Pionýra v České republice.

3.       Krajská organizace Pionýra je organizační jednotkou sdružení, která působí na území toho kterého kraje. Jejím účelem je řídící, organizační, informační a ekonomické zajištění činnosti pionýrských skupin, pionýrských center a oddílů, které registrovala a jejich společné činnosti, včetně činnosti orientované na neorganizované děti a mládež. Krajská organizace Pionýra je způsobilá mít práva a povinnosti (právní subjektivitu). Této způsobilosti pozbývá zánikem.

4.       Krajská organizace Pionýra má tyto orgány

a)      výroční zasedání krajské organizace Pionýra; je jejím nejvyšším orgánem, schází se nejméně jedenkrát za tři roky a tvoří je zástupci všech pionýrských skupin, pionýrských center a oddílů, které registrovala (A.2., B.3., C.3.); postup při volbě určuje jednací řád KOP; je svoláváno předsedou KRP na návrh KRP, schvaluje a mění jednací řád krajské organizace Pionýra, hodnotí a plánuje činnost KOP a přijímá další rozhodnutí, která jsou jí svěřena tímto Statutem

b)      krajskou radu Pionýra tvoří zástupci organizačních jednotek s právní subjektivitou, které tato registrovala dle klíče určeného jednacím řádem KOP. Schází se nejméně dvakrát ročně. Krajská rada Pionýra zejména řídí činnost krajské organizace Pionýra mezi jednáními výročních zasedání a činnost svého výkonného výboru; zřizuje své pracovní orgány (sekce), jmenuje jejich vedoucí a členy; rozhoduje o zřízení kanceláře krajské organizace Pionýra a počtu jejích zaměstnanců.

krajská rada pionýra:

i)                    volí a odvolává předsedu KRP, členy výkonného výboru krajské rady Pionýra a jejich náhradníky, a dále  členy revizní komise krajské rady Pionýra.

ii)                   volí a odvolává své členy v České radě Pionýra a jejich náhradníky. Způsob volby stanoví jednací řád KOP.

c)      předsedu krajské rady Pionýra, který je statutárním orgánem krajské organizace Pionýra a je oprávněn za ni jednat ve všech věcech. Současně je členem výkonného výboru krajské rady Pionýra. Obstarává její chod v běžných záležitostech. Na návrh výkonného výboru KRP svolává zasedání KRP.

d)      hospodáře – ekonoma krajské rady Pionýra, který je členem výkonného výboru krajské rady Pionýra.

e)      výkonný výbor krajské rady Pionýra; je výkonným orgánem krajské organizace Pionýra, který vykonává usnesení výročního zasedání krajské organizace Pionýra a krajské rady Pionýra a řídí její činnost mezi jednáními KRP; má alespoň 3 členy, způsob volby stanovuje jednací řád KOP. Každý člen VV KRP odpovídá za uskutečňování dílčích úseků činnosti, které mu byly přiděleny VV KRP. Pokud některému z členů VV KRP zanikne výkon funkce, přechází jeho působnost na předsedu KRP, VV KRP je povinen na nejbližším zasedání VV KRP kooptovat náhradníka dle volbou stanoveného pořadí.

f)       předsedu revizní komise a revizní komisi krajské rady Pionýra; revizní komise má nejméně tři členy.

5.       Činnost orgánů krajské organizace Pionýra podrobněji upraví jednací řád krajské organizace Pionýr, který může mimo jiné:

a)      určit klíč pro stanovení počtu delegátů výročního zasedání KOP a klíč pro stanovení počtu členů KRP, přímé zastoupení alespoň jedním delegátem musí však být vždy zajištěno každé pionýrské skupině a každému pionýrskému centru, které současně splňuje podmínky pro registraci jako pionýrská skupina (viz B.4.) a oddílům registrovaným krajskou organizací Pionýra (viz bod D.6.) musí náležet za stejných podmínek alespoň jeden hlas;

b)      určit možnost, aby pionýrská skupina byla na jednání krajské rady Pionýra zastupována pouze jedním delegátem, jemuž bude náležet takový počet hlasů, který se určí v počtu delegátů, na něž by měla pionýrská skupina jinak nárok. S těmito hlasy musí zástupce nakládat jednotně.

6.       Oddíly, založené krajskou organizací Pionýra a registrované krajskou radou Pionýra, zastupuje na všech úrovních zástupce, jmenovaný výkonným výborem příslušné krajské rady a při hlasování mu náleží počet hlasů určený počtem, na nějž by měla právo podle součtu všech členů všech těchto oddílů pionýrská skupina, která by registrovala jen tyto oddíly. S těmito hlasy musí zástupce nakládat jednotně.

E. Celostátní úroveň

1.        Sdružení Pionýr má orgány, kterými jsou:

a)      výroční zasedání Pionýra; je nejvyšším orgánem sdružení Pionýr a je svoláváno předsedou České rady Pionýra na návrh ČRP zpravidla jednou za tři roky. Účastní se ho zástupci všech pionýrských skupin, pionýrských center. Pionýrské skupiny a pionýrská centra, splňují-li podmínky pro registraci jako pionýrská skupina (viz B.4.), volí za každých 150 započatých členů registrovaných k 31. 12. předcházejícího roku jednoho delegáta. Zástupcům oddílů založených krajskou organizací Pionýra a registrovaných krajskou radou Pionýra náleží 1 hlas za každých 150 započatých členů registrovaných k 31. 12. předcházejícího roku. Výroční zasedání rozhoduje o změnách Statutu a programu sdružení, hodnotí a plánuje činnost  sdružení; volí a odvolává předsedu a místopředsedy České rady Pionýra,  členy VV ČRP a jejich náhradníky, členy revizní komise České rady Pionýra a nejvyšší smírčí komisi.

b)      Česká rada Pionýra (ČRP): 

i)                    je tvořena členy - delegáty KOP, přičemž každá KOP je v ČRP zastupována 2 členy - delegáty za každých prvních započatých 700 registrovaných členů  a 2 dalšími členy - delegáty za každých dalších ukončených 800 registrovaných členů. Jedna polovina členů - delegátů každé KOP musí být v den volby mladší 26 let.

ii)                   řídí sdružení mezi výročními zasedáními Pionýra; určí dílčí úseky činnosti členů VV České rady Pionýra a na společný návrh předsedy ČRP a dotčeného člena VV přiděluje jeden nebo více dílčích úseků činnosti do působnosti jednotlivých členů VV ČRP; úseky nepřidělené připadají předsedovi; pokud některému z členů VV ČRP zanikne výkon funkce, přechází jeho působnost na předsedu; VV ČRP je povinen na nejbližším zasedání kooptovat náhradníka dle volbou stanoveného pořadí; v době mezi výročními zasedáními volí ČRP případné další náhradníky ke kooptaci do VV; ČRP na nejbližším zasedání kooptaci potvrdí 3/5 většinou. Pokud výkon funkce člena VV zanikne mezi VZP, nastupuje na jeho místo první náhradník ze seznamu, který je sestaven v sestupném pořadí podle počtu hlasů, kterým byl volen VZP, a po něm další následující. Pokud již náhradníků není, volí nového člena VV Česká rada Pionýra ze svých členů, a to nejméně 3/5 většinou.

iii)                 rozhoduje mimo jiné o:

(1)    vnitřních směrnicích sdružení, rozpočtu a závažných ekonomických otázkách, zejména určení výše odvodu členského příspěvku, změnách ve Statutu, jejichž uskutečnění si vyžaduje změna právní úpravy a odstranění závad dle §11 odst. 2 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění;

(2)    zřízení, udělování a odnímání vyznamenání,

(3)    zrušení nebo novém zřízení Ústředí Pionýra v ČR, které je určeno zejména pro administrativní a organizační zajištění činností vykonávaných předsedou ČRP a členy VV České rady Pionýra, není právnickou osobou a jeho pracovníci, pokud svou činnost vykonávají na základě pracovněprávního vztahu, jsou zaměstnanci sdružení Pionýr; činnost Ústředí se řídí vnitřní směrnicí sdružení; Ústředí Pionýra v ČR existující k dnešnímu dni se považuje za zřízené dle tohoto ustanovení.

iv)                 zřizuje pracovní orgány – sekce, které zajišťují po obsahové a organizační stránce dílčí úseky činnosti sdružení, zejména připravují náměty a podklady pro jednání orgánů České rady Pionýra, spolupracují s obdobnými orgány na úrovni krajské organizace Pionýra; členové České rady Pionýra jsou povinni se zapojit do činnosti alespoň jedné sekce. Rozdělení do sekcí schvaluje na návrh VV ČRP; v případě, že nedojde ke schválení, rozhoduje se o zařazení člena ČRP do sekce losem.

c)      předseda České rady Pionýra;

i)                    musí být v den volby starší 21 let; je statutárním orgánem sdružení Pionýr a je oprávněn za ně jednat ve všech záležitostech. Předseda ČRP může být do funkce zvolen nejvýše ve dvou funkčních obdobích po sobě jdoucích;

ii)                   je současně členem výkonného výboru České  rady Pionýra a obstarává chod běžných záležitostí sdružení Pionýr, jejichž rozsah může určit Česká rada Pionýra; koordinuje spolupráci krajských rad Pionýra; řídí činnost Ústředí Pionýra v ČR, je-li zřízeno, a odpovídá za ni.

iii)                 svolává na návrh výkonného výboru ČRP zasedání  České rady Pionýra.

d)      dva místopředsedové České rady Pionýra, kteří jsou členy výkonného výboru České rady Pionýra, mohou zastupovat předsedu ČRP na základě jeho písemného pověření, nejsou-li statutárními orgány, střídavě řídí jednání České rady Pionýra.

e)      ekonom České rady Pionýra; musí být v den volby starší 21 let. 

f)       výkonný výbor České rady Pionýra (VV ČRP); je výkonným orgánem České rady Pionýra, uskutečňuje usnesení výročního zasedání Pionýra a České rady Pionýra,  řídí činnost sdružení Pionýr mezi jednáními České rady Pionýra; má nejméně 7 členů (včetně předsedy České rady Pionýra, místopředsedů a ekonoma), neurčí-li výroční zasedání Pionýra počet členů vyšší; jeho členové a náhradníci jsou voleni z členů České rady Pionýra. Počet členů VV ČRP musí být vždy lichý.

g)      předseda revizní komise a revizní komise České rady Pionýra; komise má nejméně 3 členy.

h)      nejvyšší smírčí komise; má nejméně 3 členy a nejméně 3 náhradníky, počet členů musí být vždy lichý.

F. Společná ustanovení pro všechny organizační stupně

1.       Pro rozhodování o vzniku a zrušení pionýrských skupin a pionýrských center je územně příslušnou ta krajská rada Pionýra, na jejímž území má mít vznikající nebo zrušovaná své sídlo (povolení časově omezené výjimky u vznikajících, která musí být udělena před vznikem zakládané organizační jednotky, uděluje ČRP).

2.       Odvolání proti určitému rozhodnutí se v souladu  se Statutem podává písemně u příslušné smírčí komise (dle bodu X.2). Odvolání proti rozhodnutí ČRP se podává k nejvyšší smírčí komisi (viz E.1). Odvolání je podáno včas, jestliže je posledního dne lhůty pro podání odvolání alespoň podáno k poštovní přepravě.

3.       Oddílový vedoucí, zástupce oddílového vedoucího, instruktor (jak pionýrských center, tak pionýrských skupin, jakož i oddílů registrovaných krajskými radami Pionýra) musí, pokud nejsou Statutem stanoveny další podmínky, před jmenováním písemně prohlásit, že souhlasí s jmenováním a že je jim znám obsah práv a povinností, která jim jmenováním vzniknou, v okamžik jmenování být členy sdružení a mít kvalifikaci stanovenou vnitřní směrnicí sdružení (dosáhnout stanoveného stupně vzdělání podle systému určeného vnitřní směrnicí sdružení).

4.       Osoby zvolené nebo jmenované k vykonávání funkcí voleného orgánu nebo člena kolektivního orgánu nebo pracovního orgánu (tj. funkcionáři sdružení) musí, pokud nejsou Statutem stanoveny další podmínky, před volbou nebo jmenováním písemně prohlásit, že souhlasí s volbou nebo jmenováním a že je jim znám obsah práv a povinností, která jim volbou nebo jmenováním vzniknou, v okamžik volby být členy sdružení a být starší 18ti let. Kvalifikaci stanovenou vnitřní směrnicí sdružení pro tu kterou funkci, si doplní nejpozději do roka od zahájení výkonu funkce.

5.       Funkční období jmenovaných funkcionářů není časově omezeno. Funkční období volených orgánů činí nejdéle tři roky. Výkon funkce však nezanikne do zvolení funkcionáře nového.

6.       Každý funkcionář může ze své funkce odstoupit, musí však své odstoupení písemně oznámit a výkon jeho funkce končí dnem doručení oznámení. Výkon funkce rovněž končí dnem zániku členství funkcionáře ve sdružení osobě, odvoláním z funkce nebo volbou nebo jmenováním do funkce doposud zastávané jinou osobou nebo opětovnou volbou stejné osoby.

VIII. HOSPODAŘENÍ

1.       Pionýr je sdružení, které vystupuje jako samostatná právnická osoba ve svém celku.

2.       Organizační jednotky způsobilé mít práva a povinnosti, samostatně hospodaří s majetkem, který získaly při svém založení a který nabyly v průběhu své činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními směrnicemi sdružení s výjimkou omezení uvedeného v tomto Statutu. Organizační jednotky Pionýra hospodaří zejména na základě schváleného rozpočtu, zřizují účty u peněžních ústavů, užívají vlastní razítko a tiskopisy. Bližší podrobnosti stanoví vnitřní směrnice sdružení.

3.       Zdrojem příjmu sdružení jsou zejména členské příspěvky, dary a dědictví,  dotace a obdobná plnění (např. grantové prostředky),  příjmy od odběratelů služeb (např. účastnické poplatky a vybrané vstupné), výnosy z vlastního majetku a z hospodářské činnosti.

4.       Organizační jednotky mohou zcizovat (tedy prodávat, darovat, směňovat, vkládat), zatěžovat, zastavovat, dlouhodobě pronajímat a vypůjčovat svůj nemovitý majetek pouze s předchozím souhlasem nejblíže nadřízeného orgánu. Jinak je úkon neplatný. Nadřízený orgán je povinen tento souhlas vydat nejdéle do 30 dnů, pokud se jedná o majetek pořízený prokazatelně pouze z vlastních zdrojů subjektu.

5.       Jednotlivé organizační jednotky ve sdružení Pionýr jsou na sobě z hlediska hospodářských závazků a pohledávek nezávislé.

6.       Z důvodu zajištění přehledu a nutné evidence o ekonomické situaci jednotlivých organizačních jednotek v rámci občanského sdružení Pionýr předkládá každý subjekt příslušnému vyššímu orgánu roční účetní závěrku zpracovanou v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Vyšší orgán předložené ekonomické skutečnosti eviduje.

7.       Majetek pořízený organizačními jednotkami z finančních prostředků poskytnutých sdružení Pionýr jako celku je majetkem sdružení Pionýr, majetek pořízený organizačními jednotkami z finančních prostředků poskytnutých krajské organizaci Pionýra jako celku je majetkem příslušné krajské organizace Pionýra. Pokud se tento majetek pořizuje z více finančních zdrojů, uplatňuje se toto ustanovení poměrně.

 

IX.                REVIZNÍ ČINNOST

 

1.       Ke kontrole hospodaření a usnesení jsou voleny samostatné revizní orgány (revizoři nebo revizní komise). Revizoři a předsedové revizních komisí mají právo účasti na jednáních orgánů organizačních jednotek sdružení, ve kterých vykonávají svoji funkci, a jsou přizváváni s hlasem poradním.

2.       Revizní orgány organizačně vyšších organizačních jednotek mohou kontrolovat hospodaření  organizačních jednotek organizačně nižších. Vůči těmto orgánům plní v otázce hospodaření i metodickou funkci.

3.       Funkce  revizora, předsedy nebo člena revizní komise je neslučitelná s funkcí člena výkonného orgánu stejné organizační jednotky. Toto omezení platí i pro osoby blízké (ve smyslu § 116 Občanského zákoníku). 

4.       Revizor nebo člen revizního orgánu organizačně vyšší organizační jednotky nesmí vykonávat revizní činnost u té organizačně nižší jednotky, kde je registrován jako člen.

5.       Činnost revizních orgánů je upravena vnitřní směrnicí sdružení Pionýr.

6.       Revizní komise ze svého středu volí svého předsedu.

X. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.       Kolektivní orgány a pracovní orgány

a)    jsou schopny se usnášet, je-li v okamžik stanovený pro zahájení zasedání přítomno více jak 50% členů sdružení oprávněných účastnit se zasedání orgánu s hlasem rozhodujícím.

b)    rozhodují veřejným hlasováním, které se provádí, pokud ten který orgán nerozhodne o volbě tajné, přičemž usnesení je přijato nadpoloviční většinou přítomných hlasů rozhodujících, nebo v případě rovnosti hlasů rozhodujících pro a proti přijetí usnesení, má rozhodující hlas předseda orgánu.

2.       Spory ve sdružení řeší smírčí komise ustavená ad hoc, která je ustavena a pověřena příslušnou radou vyššího stupně. Veškerá odvolání lze podat do 30 dnů. Rozhodnutí komise je závazné. V otázkách registrace a ukončení členství má odvolání odkladný účinek. V ostatních případech odvolání odkladný účinek nemá.

3.       Organizační jednotka způsobilá mít práva a povinnosti může být zrušena s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její veškerý majetek na právního nástupce. Podrobnosti  stanoví  vnitřní směrnice sdružení.

4.       Veškerá činnost uskutečňovaná členy sdružení, organizačními jednotkami a funkcionáři  při činnosti vyvíjené v rámci sdružení, musí být v souladu se stanovami (tzv. Statutem) a programem Pionýra.

5.       Na zajištění činnosti sdružení se mohou podílet i zaměstnanci sdružení a zaměstnanci jeho organizačních článků. Na zajištění činnosti sdružení se mohou podílet i dobrovolní pracovníci, tj. osoby, které nejsou ani členem sdružení, ani zaměstnancem sdružení a vyvíjejí činnost ve prospěch sdružení bez nároku na odměnu.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.       Statut Pionýra a Program Pionýra mohou být změněny nebo zrušeny jen nejvyšším orgánem Pionýra. V případě, že se schválené dokumenty Pionýra dostanou do rozporu s dalšími nově schválenými obecně závaznými právními předpisy, provede ČRP potřebné změny. Organizační jednotky Pionýra bude informovat do 30 dnů. Nejvyšší orgán Pionýra je potvrdí dodatečně.

2.       O zániku Pionýra rozhoduje výroční zasedání České rady Pionýra třípětinovou většinou hlasů delegátů. V tomto případě rozhodne i o majetkovém vypořádání.

 

XII. PŘECHODNÁ USTANOVENÍ KE ZMĚNÁM

PŘIJATÝM  IV.VÝROČNÍM ZASEDÁNÍM ČESKÉ RADY PIONÝRA

1.        Pionýrské skupiny, oddíly a kluby registrované k 17. 11. 2001 se považují za oddíly a kluby registrované dle tohoto znění Statutu. Dodatečné pořízení rozhodnutí zakladatelů se nevyžaduje. Platnost dosavadních osvědčení o existenci pionýrských skupin (tzv. osvědčení o způsobilosti k právním úkonům), zůstává zachována.

2.       Pionýrské skupiny vzniklé do 17. 11. 2001 se považují za registrované (čl.VII. B.3.) tou krajskou radou Pionýra, na jejímž území se nachází sídlo okresní (nebo jí na roveň postavené) rady Pionýra, u které  se pionýrská skupina ve smyslu registrační směrnice sdružení ze dne 3. 12. 2000 registrovala pro rok 2001. Pionýrské skupiny, u kterých se má podle předchozí věty za to, že jsou registrované u KOP, které nejsou územně příslušnými [viz čl. VII. F.1.)] se považují za pionýrské skupiny vzniklé s udělením časově omezené výjimky dle  čl. VII, F.1.), která uplyne po ukončení jednání V. Výročního zasedání Pionýra.

3.       Pionýrské skupiny a krajské organizace Pionýra jsou povinny zvolit nebo jmenovat orgány dle tohoto Statutu do 6 měsíců ode dne, kdy bude Výročním zasedáním České rady Pionýra schválen. Do doby, než tak učiní, zůstávají zachovány jejich orgány dosavadní..

4.       Okresní rady Pionýra registrované k 17. 11. 2001 vykonávají svou působnost do 31. 12. 2001.

5.       Okresní rady Pionýra se dnem 31. 12. 2001 zrušují s tím, že nejpozději k tomuto datu rozhodnou o způsobu svého zrušení. Dokumentaci vzniku pionýrských skupin, oddílů a klubů a dokumenty o trvání jejich registrace předají okresní rady předsedovi územně příslušné krajské rady Pionýra do 31. 12. 2001.

6.       Krajské organizace Pionýra začnou vyvíjet svou činnost řídícího, organizačního, informačního a ekonomického zajištění v plné šíři působnosti podle tohoto Statutu (čl. VII. D.3.) od 1.1. 2002 včetně. Do té doby vykonávají působnost pouze při rozhodování o vzniku nových pionýrských skupin a center. Výroční zasedání Pionýra svolané podle dosavadního Statutu se považuje za svolané podle tohoto Statutu s tím, že je oprávněno zvolit všechny orgány dle čl. VII.E.

7.       Členové České rady Pionýra zvolení jednotlivými krajskými organizacemi Pionýra (viz přílohy č. 1 – 14 tohoto Statutu), se považují za zvolené podle tohoto Statutu [viz čl. VII. D.4.b)], neboť byli zvoleni podle zásad, na kterých je zmiňované ustanovení založeno.

8.       Omezení opakované volby dle článku VII pís. E1c.i) se uplatní poprvé na první ho předsedu ČRP, zvoleného podle úpravy Statutu provedené IV. VZP.